18:39, ngày 26/01/2021

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê
Sở Tài nguyên và Môi trường
Nguyễn Văn Tuấn
Sáng 07:23
Chiều
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Quang Trung
Sáng 07:18
Chiều
Văn phòng UBND tỉnh
Nguyễn Thị Nhịp
Sáng 07:19
Chiều
Công an tỉnh (PC07)
Nguyễn Thị Sao
Sáng 07:28
Chiều
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trần Xuân Vinh
Sáng 07:21
Chiều
Sở Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Đức Công
Sáng 07:21 11:30
Chiều
Bảo hiểm xã hội tỉnh
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Sáng 07:23
Chiều
Bưu điện tỉnh
Hoàng Thu Thảo
Sáng 07:30
Chiều
Sở Tư pháp
Nguyễn Thị Mai
Sáng 07:28
Chiều
Ban Quản lý Khu kinh tế
Hoàng Văn Thu
Sáng 07:27
Chiều
Công an tỉnh (PC06)
Cao Thị Liên
Sáng 07:33
Chiều
Sở Y tế
Hoàng Hồng Tư
Sáng 07:29
Chiều
Kho bạc Nhà nước
Nguyễn Thị Vinh
Sáng 07:31
Chiều
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Nguyễn Đức Toàn
Sáng 07:21
Chiều
Sở Xây dựng
Lù A Tuyên
Sáng 07:34
Chiều
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Thị Hằng Hải
Sáng 07:34
Chiều
Công ty Điện lực
Đặng Thị Thu Hà
Sáng 07:30
Chiều
Sở Tài chính
Ngô Bá Đủ
Sáng 07:29
Chiều
Sở Giáo dục và Đào tạo
Nguyễn Thị Kim Tuyến
Sáng 07:32
Chiều
Công an tỉnh (PC08)
Nguyễn Thị Thúy Nga
Sáng 07:27
Chiều