19:24, ngày 19/11/2018

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê
Ban QLKKT
Lê Đại
Sáng 07:28 11:31
Chiều 13:26 17:00
Sở Y tế
Nguyễn Thị Hòa
Sáng 07:29 11:31
Chiều 13:24 17:02
Sở Khoa học
Chu Minh Thuận
Sáng 07:26 11:30
Chiều 13:25 17:00
Sở TN và MT
Nguyễn Thị Thúy
Sáng 07:42 11:31
Chiều 13:31 17:01
Sở Tài chính
Lý Thị Hồng Loan
Sáng 07:30 11:31
Chiều 13:30 17:00
TTHCC
Bùi Văn Huy
Sáng 07:32 11:33
Chiều 13:28 16:58
Sở Xây Dựng
Đoàn Quốc Hùng
Sáng 07:27 11:32
Chiều 13:27 17:00
Sở GD và ĐT
Phan Hoàng Thông
Sáng 07:28 11:30
Chiều 13:23 16:45
Sở Tư pháp
Sùng Thị Cúc
Sáng 07:16 11:17
Chiều 13:27 17:01
TTHCC
Nguyễn Thị Minh Phúc
Sáng 07:14 11:43
Chiều 13:02 17:07
Sở Văn hóa TT-DL
Hoàng Thị Kim Oanh
Sáng 07:31 11:32
Chiều 13:28 17:01
Ban Tổ chức - Nội vụ
Lê Thị Thanh Phương
Sáng 07:09
Chiều
Sở NN và PTNT
Lê Thị Đông
Sáng 07:26 11:34
Chiều 13:23 17:01
TTHCC
Nguyễn Phú Cường
Sáng 06:52 11:37
Chiều 13:15 17:07
Kho bạc Nhà nước
Nguyễn Văn Thủy
Sáng 07:18 11:30
Chiều 13:24 17:02
Công an tỉnh (PC07)
Cao Đức Giang
Sáng 07:10 11:34
Chiều 13:27 17:01
Sở TT và TT
Trần Thị Thanh
Sáng 07:29 11:31
Chiều 13:30 17:01
Công ty Điện lực
Đặng Thị Thu Hà
Sáng 07:27 11:31
Chiều 13:29 17:02
Sở Ngoại vụ
Phan Diệu Thúy
Sáng 07:30 11:35
Chiều 17:05
Công an tỉnh (PC08)
Dương Ngọc Tám
Sáng 07:27 11:31
Chiều 13:30 17:02
Sở Công Thương
Lê Thị Khánh
Sáng 07:27 11:34
Chiều 13:25 17:01
Công an tỉnh (PC06)
Cao Thị Liên
Sáng 07:45 11:36
Chiều 13:26
TTHCC
Đoàn Diệu Hương
Sáng 07:43 11:32
Chiều 13:28 17:01
Sở Kế hoạch và ĐT
Khuất Hồng Vân
Sáng 07:30 11:33
Chiều 13:34 16:56
TTHCC
Bùi Biên Cương
Sáng 07:26 12:02
Chiều 13:32 17:39
Sở LĐTB và XH
Bùi Thanh Dũng
Sáng
Chiều 13:37 16:36
Sở Giao thông Vận tải
Hoàng Thị Thanh Nga
Sáng 07:28 11:31
Chiều 13:25 17:01