18:07, ngày 04/06/2020

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê
Sở Công thương
Đào Quang Hưng
Sáng 07:15
Chiều 13:29 17:08
TTXTDT
Mai Thùy Dương
Sáng 07:09 12:03
Chiều 13:29 18:01
Sở NN và PTNT
Vi Quang Ngọc
Sáng 07:02 11:31
Chiều 13:20 17:00
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trần Văn Đãng
Sáng 07:08 11:33
Chiều 13:22 17:02
Ban QLKKT
Nông Quốc Huy
Sáng 07:20 11:32
Chiều 13:24 17:01
Sở Kế hoạch và ĐT
Nguyễn Quang Trung
Sáng 07:10 11:35
Chiều 13:24
Công an tỉnh (PC07)
Cao Đức Giang
Sáng 07:20 11:32
Chiều 13:28 17:07
Sở TN và MT
Tô Danh Xuân
Sáng 07:23 11:30
Chiều 13:25 17:01
Sở LĐTB và XH
Nguyễn Đức Toàn
Sáng 06:49 11:31
Chiều 13:17 17:01
Sở Thông tin và Truyền thông
Vương Thị Hoa
Sáng 07:22 11:35
Chiều 13:20 17:10
Công ty Điện lực
Nguyễn Thị Minh Thu
Sáng 07:29 11:39
Chiều 13:27 17:02
Công an tỉnh (PC08)
Nguyễn Thị Thúy Nga
Sáng 07:13 11:31
Chiều 13:23 17:02
Công an tỉnh (PC06)
Cao Thị Liên
Sáng 07:30 11:33
Chiều 13:27 17:09
Sở Ngoại vụ
Nguyễn Thị Việt Anh
Sáng 07:26 11:33
Chiều 13:24 17:01
Sở Tài chính
Vàng Thị Ngọc Hà
Sáng 07:28 11:30
Chiều 13:24 17:02
Ban Dân tộc
Bế Thị Kim Hưng
Sáng
Chiều 13:19 17:13
TTPVHCC
Nguyễn Phú Cường
Sáng 06:50 11:38
Chiều 13:04 17:06
Sở Xây dựng
Nguyễn Thị Hồng Xiêm
Sáng 07:26 11:40
Chiều 13:26 17:04
Ban Dân tộc
Chu Minh Sinh
Sáng 07:24 11:30
Chiều
Bưu điện tỉnh
Mai Bảo Vân
Sáng 07:20 11:33
Chiều
Sở Tư pháp
Trần Thị Chuyên
Sáng 07:17 11:33
Chiều 13:21 17:12
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Nguyễn Văn Hòa
Sáng 07:09 11:34
Chiều 13:13 17:13
TTPVHCC
Bùi Văn Huy
Sáng 07:26
Chiều 13:25 17:04
TTPVHCC
Nguyễn Tiến Điệp
Sáng 07:29 11:33
Chiều 13:29 17:02
Kho bạc Nhà nước
Nguyễn Thị Vinh
Sáng 07:27 11:33
Chiều 13:25 17:02
TTPVHCC
Đoàn Diệu Hương
Sáng 07:35 11:31
Chiều 13:30 17:00
TTPVHCC
Nguyễn Thị Nhịp
Sáng 07:27
Chiều
Sở Giao thông Vận tải
Nguyễn Thu Thủy
Sáng 07:07 11:33
Chiều 13:27 17:18
Sở GD và ĐT
Đỗ Trọng Thân
Sáng 07:02 11:34
Chiều 13:25 17:00